LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.05. – 24.06.2016

 

Lớp buổi tối từ 04.05. – 24.06.2016
 

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng 1 tháng/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  04.05. – 24.06.2016 - 03 buổi/tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7/tuần,  8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:

2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  04.05.2016

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  04.05. – 24.06.2016 - 03 buổi/tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7/tuần,

 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí: 

2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  04.05.2016

 

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  04.05. – 24.06.2016 - 03 buổi/tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7/tuần,  8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí: 

3.000.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 - 20 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  04.05.2016

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên )

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  04.05. – 24.06.2016 - 03 buổi/tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7/tuần,  8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí: 

3.000.000  vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  04.05.2016

 

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  04.05. – 24.06.2016 - 03 buổi/tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7/tuần,  8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí: 

3.500.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

10 - 15 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  04.05.2016

 

Tải lịch tại đây