Thông tin chương trình trao đổi cán bộ khoa học giữa Trường ĐHBK Hà Nội và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trao đổi khoa học và đào tạo giữa trường ĐHBK Hà Nội và các đối tác CHLB Đức, Trường ĐHBK Hà Nội và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thỏa thuận xúc tiến chương trình trao đổi song phương (Bilateral Exchange of Academics) với nội dung như sau:

- Cán bộ của trường ĐHBKHN và đối tác Đức sang phía đối tác để làm việc (hình thức cặp chuyên gia) trong cùng 1 năm. Mục đích: trao đổi để tìm hiểu và tạo ra các hợp tác chung. 

Thời gian: 2 tuần - 3 tháng

Điều kiện: Phải là cán bộ Trường ĐHBK Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 29/2/2016 (cho thời gian công tác 7/2016 -12/2016) và 30/9/2016 (cho thời gian công tác 1/2017- 6/2017)

Tải các thông tin chi tiết:

1) Thông báo
2) Các thông tin chung
3) Slide giới thiệu về chương trình và cách thức, thời hạn triển khai