Audiograph: Modul zur Orthographie

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1993

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Elemente 1 plus

Tác giả: Hans- Eberhard Piepho

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Dürr und Kessler

1997

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Elemente 3:Das Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache

Tác giả: đang cập nhật

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Dürr und Kessler

1996

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Deutsche Märchen und Sagen

Tác giả: Rosemarie Griesbach

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Max Hueber Verlag

1977

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Arbeitmaterialien Deutsch

Tác giả: Ekkehart Mittelberg/ Klaus Peter

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Ernst Klett Stuttgart

1970

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Liederkiste

Tác giả: Student für Europa- Student für Berlin

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Student für Europa- Student für Berlin

1979

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú: