Audiograph: Modul zum langen und kurzen O

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1991

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Silbentrennung

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1990

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Modul zum langen und kurzen A

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1990

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ diển

Ghi chú:

Audiograph: Modul zum F

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1990

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Modul zum SCH

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1990

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Konsonatenverbindungen

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1989

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú: