Negotiating in German- A Dual Language Guide

Tác giả: Ulrich Hoffmann/ Michael Tobin

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Langenscheidt KG

1994

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Langenscheidts Kurzgrammatik Deutsch

Tác giả: đang cập nhật

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Langenscheidt KG

1976

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Hörspiel über das Auto

Tác giả: Wolfgang Oelze

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1980

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Grundkurs Deutsch

Tác giả: Nhieu tac gia

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Verlag für Deutsch

1980

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Modul zum S

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1989

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Audiograph: Dipthonge

Tác giả: H.P. Kelz/ M.Kummer/ H.Seel

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Inter Nationes

1989

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú: