Stufen Kolleg Deutsch als Fremdsprache 3

Tác giả: Anna Vorderwülbecke/ Klaus Vorderwülbecke

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Ernst Klett Verlag

1989

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Stufen Kolleg Deutsch als Fremdsprache 2

Tác giả: Anna Vorderwülbecke/ Klaus Vorderwülbecke

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Ernst Klett Verlag

1987

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Stufen Kolleg Deutsch als Fremdsprache 1

Tác giả: Anna Vorderwülbecke/ Klaus Vorderwülbecke

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Ernst Klett Verlag

1986

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Sprachkurs Deutsch (Neufassung 3)

Tác giả: Nhieu tac gia

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Diesterweg/ Sauerländer

1993

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Sprachkurs Deutsch (Neufassung 6)

Tác giả: Nhieu tac gia

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Diesterweg/ Sauerländer

1994

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Grammatik mit Sinn und Verstand

Tác giả: Wolfgang Rug/ Andreas Tomaszewski

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Klett Edition Deutsch

1993

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú: