Basic Number Theory

Tác giả: André Weil

Chuyên ngành: Toán học

Nhà xuất bản: Springer-Verlag Berlin

1972

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao: 0

Loại sách: Toán học

Ghi chú:

Miraculous Life Chain, The Essence of Evolution from the Universe to Mankind

Tác giả: Yoshiko Y. Nakano

Chuyên ngành: Sinh học

Nhà xuất bản: Yoshiko Y. Nakano

1994

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao: 0

Loại sách: Sinh học

Ghi chú:

Kindler Neues Literatur Lexikon (1 - 20)

Tác giả: Walter Jens

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Kindler

1988

Số lượng: 20

Bản gốc/ Bản sao: 0

Loại sách: Từ điển

Ghi chú:

Engineering Optics

Tác giả: K. lizuka

Chuyên ngành: Tâm lý học

Nhà xuất bản: Springer - Verlag

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao:

Loại sách: Tâm lý học

Ghi chú:

Liebesgeschichten

Tác giả: Adolf Muschg

Chuyên ngành: Văn học và tiểu thuyết

Nhà xuất bản: Suhrkamp

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao:

Loại sách: Văn học và Tiểu thuyết

Ghi chú:

Vom Abendteuer der Aufklärung

Tác giả: Günter Grass/Harro Zimmermann

Chuyên ngành: Văn học và tiểu thuyết

Nhà xuất bản: Steidl

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao:

Loại sách: Văn học và Tiểu thuyết

Ghi chú: