The Buddha of Suburbia

Tác giả: Hanif Kureishi

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Faber and Faber

1990

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: văn hóa

Ghi chú:

Illustrierter Wörterbuch der deutschen Sprache

Tác giả: Renate Warig - Burfeind

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: ADAC Verlag

1998

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: Bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú:

Kindler Neues Literatur Lexikon (1-20)

Tác giả: Walter Jens

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Kindler

1988

Số lượng: 20

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú:

Tangram Aktuell

Tác giả: Hueber

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Hueber

test

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: test

Loại sách: Lehrbuch

Ghi chú: Test

Grundausbildung Elektrotechnik, Teil 2, 2. Auflage

Tác giả: Alois Erdl, Trostberg/ Vogel-Fachmaterialien-Technische Berufsbildung

Chuyên ngành: Điện tử

Nhà xuất bản: Vogel Buchverlag

1991

Số lượng: 2

Bản gốc/ Bản sao: 0

Loại sách: Điện tử

Ghi chú:

Vektor- und Tensoranalysis

Tác giả: Rudolf Trostel

Chuyên ngành: Toán học

Nhà xuất bản: Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH

1997

Số lượng: 0

Bản gốc/ Bản sao: 0

Loại sách: Toán học

Ghi chú: