Lady Chatterley

Tác giả: D.H. Lowrence

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Rowoht Taschenbuch Verlag

1982

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: văn hóa

Ghi chú:

DUDEN Deutsches Universal Wöterbuch Sprache

Tác giả: Dudenredaktion

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Dudenverlag

2003

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: Bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú: tái bản lần thứ 5

The Third Man

Tác giả: Graham Greene

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Grafisk Forlag A.S

1968

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: văn hóa

Ghi chú:

DUDEN Deutcshes Universal Wörterbuch Sprache (Tái bản lần 2)

Tác giả: Prof.Dr. Günthe Drodowski

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Dudenverlag

1989

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: Bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú: Tái bẻn lần thứ 2

For whom the Belltolls

Tác giả: Hemingway

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Penguin Books

1955

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: văn hóa

Ghi chú:

Paper Money

Tác giả: Ken Follett

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Penguin Group

1987

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Văn hóa

Ghi chú: