Die große Flatter

Tác giả: Leonie Ossowski

Chuyên ngành: Văn hóa

Nhà xuất bản: Beltz Verlag

1979

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: văn hóa

Ghi chú: Tái bản lần 4

Langenscheidt- Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

Tác giả: Prof.Dr. Dieter Götz Prof.Dr. Günther Haensch Prof.Dr. Hans Wellmann

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Langenscheidt

2003

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú:

Metzler Lexikon Sprache

Tác giả: Helmut Glück

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: J.B Metzler

1993

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú:

Meyers Grosses Hand - Lexikon (A-Z) (17. Auflage)

Tác giả: Meyers Lexikonredaktion

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Meyers Lexikonverlag

1994

Số lượng: 3

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú: tái bản lần thứ 17

Meyers Grosses Hand - Lexikon (A-Z) (18. Auflage)

Tác giả: Meyers Lexikonredaktion

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Meyers Lexikonverlag

1966

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: Bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú: Tái bản lần thứ 18

Synonymwörterbuch der deutschen Redenarter

Tác giả: Prof.Dr. Hans Schemann

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung

1991

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: Từ điển

Ghi chú: