Thông Báo Kỳ Thi TestAS Cuối Năm 2015

THÔNG BÁO KỲ THI TestAS CUỐI NĂM 2015

Ngày thi 10.10.2015 tại Trung Tâm Việt Đức

Đăng ký dự thi từ ngày 01.06.2015 đến ngày 24.08.2015

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang Testas.de:

https://www.testas.de/gast/testas/teilnehmer/showHome.do?target=showBooking

Hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký tại máy tính cá nhân

1. Testzentrum/Testcenter

Vào phần Teilnehmer/Candidate → Anmeldung zur Prüfung/ TestAS Registration

→ Testzentrum/test center: Điền thông tin về địa điểm tổ chức thi

(Land/country: Vietnam , Stadt/city: Hanoi, Testzentrum/test center: Vietnamesisch Deutsches Zentrum).

Weiter/Continue

2. Testmodul und Testsprache/ Module and Language

Xác định nhóm ngành và ngôn ngữ thi

Xác nhận “bạn đã tham dư vào kì thi như TestDaF, OnDaF nào chưa?

Weiter/Continue

3. Kontaktdaten/ contact data: Benutzername/UsernamePasswort/Password:

Xác nhận bạn đã dự thi TestAS hay chưa?

- Trường hợp chưa dự thi và chưa có tài khoản thi:

→ Ấn: Ich bin neuer Teilnehmer/I am a new candidate

- Trường hợp đã dự thi và đã có tài khoản thì có thể đăng nhập tài khoản bình thường

→ Ấn: Ich bin bereits registriert und habe den Benutzname und Passwort/

 I am a registered user and have username and password.

Weiter/Continue

4. Anmeldedaten/ Register data: Điền thông tin cá nhân

- Dấu * là phần bắt buộc (chỉ có thể thay đổi những thông tin trong mục Meine Daten/my datas)

- Tất cả các thông tin đều viết tiếng Việt không dấu

Thông tin cần chính xác tuyệt đối. Mọi sai sót thí sinh dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chú ý: Familienname/ Lastname: Họ

            Vorname/ First name: Tên

            Mittelname/ middle name: Tên đệm

Tên: VIẾT HOA IN

Tên đăng nhập có ít nhất 8 kí tự.

Mật khẩu có ít nhất 8 kí tự trong đó có ít nhất 2 kí tự số

Ví dụ: Tên đăng nhập: nguyenthutrang

            Mật khẩu: thutrang95

 

Weiter/Continue

5. Zahlung/ Payment: điền các thông tin để thanh toán

Kartentyp/Card type: loại thẻ (Master Card/Visa Card)

Karteninhaber/Holder: tên chủ thẻ

Kartennummer/Card number: số thẻ

Ablaufdatum/Expiry date: ngày hết hạn

Prüfnummer/Card Security code:mã bảo mật (3 số in mặt sau của thẻ)

Weiter/Continue

6. Datenbestätigen/ confirm data: Xác nhận lại thông tin và địa chỉ Email

Click vào bước cuối cùng theo hướng dẫn

Chỉ được coi là đăng ký đã thành công khi nhận được Email xác nhận của G.A.S.T!!!

Chú ý:

  • Viện TestAS chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa hoặc Master Card. Không thanh toán bằng tiền mặt.
  • Các thông tin đăng ký phải đảm bảo chính xác tuyệt đối, mọi sai sót muốn sửa chữa thí sinh phải tự liên hệ trực tiếp qua địa chỉ Email: kontakt@testdaf.de.
  • Trung tâm Việt Đức là địa điểm được ủy quyền tổ chức thi vì vậy không có quyền giải quyết  bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.
  • Tuyệt đối không đăng ký hộ người khác.

Tải hướng dẫn đăng ký dự thi TestAS ngày 10/10/2015 tại đây.