TestAS & TestDaF

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

30/05/2022

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Thông báo của viện TestDaF về cơ hội nhận giải thưởng khi đăng ký kỳ thi TestDaF

07/09/2022

Thông báo của viện TestDaF về cơ hội nhận giải thưởng khi đăng ký kỳ thi TestDaF

Chi tiết

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

22/06/2022

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

30/05/2022

Thông tin mới về kỳ thi TestAS

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

22/06/2022

Tổ chức thành công kỳ thi TestAS kỹ thuật số tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Thông báo của viện TestDaF về cơ hội nhận giải thưởng khi đăng ký kỳ thi TestDaF

07/09/2022

Thông báo của viện TestDaF về cơ hội nhận giải thưởng khi đăng ký kỳ thi TestDaF

Chi tiết