TestAS & TestDaF

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

13/10/2021

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

Chi tiết

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

13/10/2021

LỊCH THI VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TESTDAF NĂM 2022

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký kỳ thi TestDaF T104 ngày thi 03.06.2020

07/04/2020

Hướng dẫn đăng ký kỳ thi TestDaF T104 ngày thi 03.06.2020

Chi tiết

LICH THI TESTAS 2022

13/10/2021

LICH THI TESTAS 2022

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký kỳ thi TestDaF T104 ngày thi 03.06.2020

07/04/2020

Hướng dẫn đăng ký kỳ thi TestDaF T104 ngày thi 03.06.2020

Chi tiết