Khai giảng lớp buổi tối từ 06.07. – 21.08.2015

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC

Lớp buổi tối từ      06.07. – 21.08.2015

 

1. Trình độ:

A1.1 (mới) – Khai giảng 2 tuần/lần
-  Giáo trình: Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4
-  Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 ôn tập và Thi)
-  Thời gian học:

từ  06.07. – 21.08.2015 - 03 buổi/tuần 2,4,6 (hoac 2,3,5/tuan)

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:  2.300.000 vnd va Sách 300.000 vnd
-  Số lượng học viên: 15 – 20 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: từ 01.07.2015

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

-  Giáo trình: Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8
-  Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 ôn tập và Thi)
-  Thời gian học:

từ 06.07. – 21.08.2015 - 03 buổi/tuần

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí:  2.400.000 vnd va Sách 300.000 vnd
-  Số lượng học viên: 15 – 20 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: từ 01.07.2015

 

3. Trình độ:

A2.1 (A1.2 chuynlên)
-  Giáo trình: Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4
-  Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 ôn tập và Thi)
-  Thời gian học:

từ 06.07. – 21.08.2015 - 03 buổi/tuần (hoac 4buoi/tuan)

7 tuần, 4 tiết/buổi - từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  2.500.000 vnd va Sách 300.000 vnd
-  Số lượng học viên: 15 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: từ 01.07.2015

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên )
-  Giáo trình: Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8
-  Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 ôn tập và Thi)
-  Thời gian học:

từ  06.07. – 21.08.2015, 03 buổi/tuần  (hoac 4buoi/tuan)

7 tuần, 4 tiết/buổi - tối: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  2.700.000 vnd va Sách 300.000 vnd
-  Số lượng học viên: 15 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: từ 01.07.2015

 

5. Trình độ:

B1.1 (A2.2 chuyển lên - nếu đủ học viên)
-  Giáo trình: Tangram aktuell 3– Lektion 1 - 4
-  Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 ôn tập và Thi)
-  Thời gian học:

từ  06.07. – 21.08.2015, 03 buổi/tuần  (hoac 2buoi/tuan)

7 tuần, 4 tiết/buổi - tối: 18:00 – 20:00 giờ

Học Phí:  3.000.000 vnd va Sách 300.000 vnd
-  Số lượng học viên: 10 - 15 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: từ 01.07.2015

 

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tiếng Đức:  Cô Nguyệt, cô Linh - Phòng 204     Cô Nhung,Cô Hoa,cô Hương -Phòng 203
Email:nguyetvdz@gmail.com Email: hoctiengduc.vdz@gmail.com
Tel.: 04. 38682179-109 Tel.: 04. 38682179-101
Trung tâm Hợp tác KHKT Việt Đức Trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội -  Số 1 - Đại Cồ Việt – Hà Nội