Hội thảo – Báo cáo – Giám sát tràn dầu

30/05/2015

"Cần lắp đặt thiết bị quan trắc vào máy bay để giám sát biển"

Chi tiết

Thông báo mời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức

30/05/2015

Nhằm tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và trao đổi văn hóa Việt Đức ...

Chi tiết

Hội thảo – Báo cáo – Giám sát tràn dầu

30/05/2015

"Cần lắp đặt thiết bị quan trắc vào máy bay để giám sát biển"

Chi tiết

Thông báo mời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức

30/05/2015

Nhằm tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và trao đổi văn hóa Việt Đức ...

Chi tiết