LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 10.2021

01/10/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 10.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2021

06/09/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2021

Chi tiết

Thông báo tạm hoãn kỳ thi TestAS , TestDaF tháng 09.2021

21/08/2021

Thông báo tạm hoãn kỳ thi TestAS , TestDaF tháng 09.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

18/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2021

01/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 10.2021

01/10/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 10.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2021

06/09/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 09.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

18/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2021

01/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

18/08/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC VDZ- ĐHBK HÀ NỘI

Chi tiết