TestAS & TestDaF

Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)
Thư mời tham gia lớp học giới thiệu tiếng Đức (A1.1-miễn phí) và Hội thảo TestAS, TestDaF, 23.5.2018

Dạy và học tiếng Đức